3.28.2012

Παρίσι 2012 : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για την υπεράσπιση δημόσιων, καθολικών και δωρεάν συστημάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας

Fr - Pl - Eng - Esp - De - It - Gr - Pt


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
για την υπεράσπιση δημόσιων, καθολικών και δωρεάν συστημάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας


Συναγωνιστές-ίστριες,

Η ευρωπαϊκή συνάντηση για την υπεράσπιση των συστημάτων δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2011 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, ολοκληρώθηκε με ένα κάλεσμα για την πραγματοποίηση μιας διεθνούς συνάντησης στο Παρίσι, ώστε να δοθεί μια συνέχεια στις απαραίτητες ανταλλαγές αλλά και για να διερευνήσουμε μαζί τη δυνατότητα οργάνωσης κοινών δράσεων και κινητοποιήσεων.

Η νέα αυτή διεθνής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί
στο Παρίσι, στις 12 και 13 Μαϊου 2012.

Γνωρίζοντας τους αγώνες σας για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας και τη θέλησή σας για οικοδόμηση κοινών κινητοποιήσεων και δράσεων ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, σας καλούμε να συμμετάσχετε και να έλθετε σε επαφή με την άτυπη οργανωτική επιτροπή που συστάθηκε για τις ανάγκες της εν λόγω συνάντησης.

Paryżu 2012 : Konferencja europejska w obronie publicznej i powszechnej służby zdrowia oraz opieki społecznej

Fr - Pl - Eng - Esp - De - It - Gr - Pt

Zaproszenie

Konferencja europejska
w obronie publicznej i powszechnej służby zdrowia oraz opieki społecznej

Drodzy przyjaciele,

Apel Konferencji europejskiej w obronie zdrowia publicznego, która odbyła się w Katowicach (Polska) w dniach 19-20 listopada 2012 r. (dokument załączony), zaproponował kontynuowanie prac podczas kolejnej konferencji, mającej się odbyć w 2012 r. w Paryżu, by pogłębić refleksje związane z tym tematem oraz wypracować wspólne płaszczyzny mobilizacji.

Kolejna konferencja odbędzie się więc w dniach 12-13 maja 2012 r. w Paryżu.

Wiedząc o  waszym przywiązaniu do publicznej służby zdrowia oraz waszym zainteresowaniu budowaniem wspólnych mobilizacji przeciwko prywatyzacji systemów zdrowia i opieki społecznej w Europie, zapraszamy Was do uczestnictwa w paryskiej konferencji i nawiązania z kontaktu z powołanym komitetem organizacyjnym.

Paris 2012 : zur Konferenz zum Schutz der öffentlichen Gesundheitssysteme und der Sozialfürsorge

Fr - Pl - Eng - Esp - De - It - Gr - Pt


Einladung
zur Konferenz zum Schutz
der öffentlichen Gesundheitssysteme und der Sozialfürsorge


Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Appel der II. Europäischen Konferenz zum Schutz des Öffentlichen Gesundheitswesens(ist diesem Schreiben beigefügt), die am 19. Und 20. November in Katowice/Polen stattfand, wurde vorgeschlagen die Arbeit bei einer Folgekonferenz in 2012 in Paris fortzusetzen. Dies soll dazu dienen die Reflektionen zu diesem Thema zu vertiefen und eine gemeinsame Plattform zu einer Mobilisierung zu erarbeiten.

Die Folgekonferenz findet also am 12. Und 13. Mai in Paris statt.

In dem Wissen um Euer Engagement für das Öffentliche Gesundheitswesen und Eurem Interesse an einem gemeinsamen Netz zur gemeinsamen Mobilisierung gegen die Privatisierung des Gesundheits- und Sozialwesens in Europa, möchten wir Euch herzlich einladen an der Pariser Konferenz teilzunehmen und mit dem Organisationskomitee Kontakt aufzunehmen.

Parigi 2012 : Conferenza europea in difesa della sanità e della protezione sociale pubblica e universale

Fr - Pl - Eng - Esp - De - It - Gr - Pt

INVITO

Conferenza europea
in difesa della sanità e della protezione sociale pubblica e universale


Cari amici e compagni

L’appello della conferenza europea consacrata alla difesa dei dispositivi della sanità pubblica e della protezione sociale, che si è tenuta a Katowice in Polonia il 19 e 20 novembre 2011 (vedi il documento allegato) aveva deciso di proseguire i propri lavori con una nuova conferenza all’inizio del 2012 a Parigi, per proseguire la riflessione iniziata e individuare assi comuni di mobilitazione.

Questa nuova conferenza si terrà il 12 e 13 maggio a Parigi.

Conoscendo il vostro attaccamento ai servizi pubblici della sanità e la vostra volontà di costruire mobilitazioni contro la privatizzazione dei sistemi della sanità e della protezione sociale in Europa, vi invitiamo a partecipare e a prendere contatto con il comitato organizzatore che si è costituito.

Paris 2012 : Conferencia europea en defensa de la salud y de la protección social pública y universal

Fr - Pl - Eng - Esp - De - It - Gr - Pt

 INVITACIÓN

Conferencia europea en defensa de la salud y de la protección social pública y universal

Queridos compañeros y compañeras

El llamamiento de la conferencia europea consagrada a la defensa de los dispositivos de salud pública y de protección social celebrada en Katowice, Polonia, los días 19 y 20 de noviembre de 2012 (ver documento ajunto) había decidido proseguir sus trabajos mediante una nueva conferencia a comienzos de 2012 en París para avanzar la reflexión emprendida y procurar ejes de movilización comunes.

Esta nueva conferencia tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo en París. 

Conociendo vuestra defensa de los servicios públicos de salud y vuestra voluntad de construir movilizaciones contra la privatización de los sistemas de salud y de protección social en Europa os invitamos a participar en ella y a tomar contacto con el comité de organización que se ha creado.

Paris 2012 : European Conference in defence of public and universal health service and social protection 12th and 13th of May

Fr - Pl - Eng - Esp - De - It - Gr - Pt


Last November in Katowice (Poland), a European conference was held on the defence of public health and social care systems. It was decided call a new conference May 2012 in Paris, to continue our analysis and establish joint mobilizations.
(See attachment : "Second appeal in defence of public health service").This new conference will be held on the 12th and 13th of May 2012 in Paris.

Everywhere in Europe, the crisis of national debts is used as an excuse to damage public hospital, welfare, patients, and health workers. As a result we see difficulties of access to health care for the poorest, savage closures of  beds, services, and even hospitals, acceleration of hospital privatization, increase taxation of patients, or like in Poland, replacing of employee status with self-employed status or imposing ‘garbage contracts’ outside of labour legislation.

Paris 2012 : Conférence européenne en défense de la santé et de la protection sociale publique et universelle

Fr - Pl - Eng - Esp - De - It - Gr - Pt


INVITATION

Conférence européenne
en défense de la santé et de la protection sociale publique et universelle

Chers amis et camarades

L’appel de la conférence européenne consacrée à la défense des dispositifs de santé publique et de protection sociale  qui s’est tenue à Katowice en Pologne les 19 et 20 novembre 2012 (voir document joint) avait décidé de poursuivre ses travaux par une nouvelle conférence début 2012 à Paris pour poursuivre la réflexion engagée et dégager des axes de mobilisation communs.

Cette nouvelle conférence aura lieu les 12 et 13 mai 2012 à Paris.

Sachant votre attachement aux services publics de santé et votre volonté de construire des mobilisations contre la privatisation des systèmes de santé et de protection sociale en Europe nous vous invitons à y participer et à prendre contact avec le comité d’organisation qui s’est mis en place.